Республикалык медициналык-социалдык экспертизалоо борбору

Экспертиза  жүргүзүү  үчүн  керектүү  документтердин  тизмеси

 1. Жарандарды МСЭКте күбөлөндүрүү аларда төмөнкү документтер бар болсо жүргүзүлөт.

Жарарандын ким экенин тастыктаган документтер:

а) паспорт
б) Кыргыз Республикасынын жаранынын ким экенин тастыктаган 2004-жылкы үлгүдөгү күбөлук;
в) ички иштер органдары же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан берилген белгиленген үлгүдөгү маалымкат
г) 16 жашка чейинки балдарга – туулгандыгы тууралуу күбөлүк;
д) жазаны өтөө ордунан бошонгон жарандар үчүн жазаны өтөө ордунан бошонгону тууралуу маалымкат;
е) жашоого вид – чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн, эгерде алардын жашоого вид менен таризделген жана ыйгарым укуктуу орган берген Кыргыз Республикасында туруктуу жашоого уруксаты бар болсо.

Эмгек ишин жүргүзүп жаткан адам үчүн эмгек китепчеси же эмгек китепчесинен нотариуста  күбөлөндүрүлгөн көчүрмө (бул документтердин копиялары медициналык актыга кошулат).

 Медициналык документтер :

а) №88 формадагы саламаттыкты сактоо уюмунун жолдомосу:
- 18 жашка чейинки жарндарга – ушул Жобонун 3-тиркемесине ылайык медициналык-социалдык экспертизалоого 18 жашка чейинки балага саламаттыкты сактоо уюмунун жолдоимосу
- 18 жаштан өткөн жарандарга – ушул Жобонун 3-тиркемесине ылайык медициналык-социалдык экспертизалоо саламаттыкты  сактоо уюмунун жолдомосу
- жолдомонун жарактуулук мөөнөтү – толтурулган күндөн тартып 3 айга чейин;
б) амбулатордук карта, стационардык дарылангандык жөнүндө көчүрмө, ооруну тастыктаган медициналык документтер консультациялык корутундулар, текшерүүлөрдүн жыйынтыгы
в) иштеген жарандар үчүн эмгекке жарамсыздык баракчасы 

ДМЧА  топторго  бөлүнүшү

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын санынын өсүшү