Долбоор “Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Категория: 
Талкуулоо

Долбоор

“Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде турмуштун оор кылдаалында турган үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга  мамлекеттик, социалдык кызматтарды көрсөтүү процесстерин оптималдаштыруу жана автоматташтыруу максатында “Маалыматташтыруу жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17- беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму жөнүндө (мындан ары- СЖКМТ) Жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 25- июлундагы № 469 “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды майыптардын бөлмөдө жүрүүчү кресло-коляскалары менен камсыздоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

Аталган токтом менен бекитилген ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды майыптардын бөлмөдө жүрүүчү кресло-коляскалары менен камсыздоо тартиби жөнүндө жободо:

-  2.4. пункттагы биринчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин: “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын кресло-коляскаларды алууга арызы социалдык өнүгүү башкармалыктары тарабынан кабыл алынат жана социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бекиткен формага ылайык Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму (мындан ары- СЖКМТ) журналдарында катталат.”;

-  2.5. пункттагы “журналдагы” сөздөрүнөн мурда “СЖКМТдан басып чыгарылган сөздөрү менен толукталсын;

-  2.6. пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: “2.6. Райондук жана шаардык социалдык өнүгүү башкармалыктары СЖКМТ аркылуу социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын түзүмдүк бөлүмүнө (мындан ары- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук түзүмдүк бөлүмү) ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдын кресло-колясканы алууга эркин формада түзүлгөн өтүнмөсүн берет.”;

-  2.7, 2.8, 2.9, 2.11-пункттардагы тиешелүү жөндөмө жана сандык мүчөлөр уланган “Департамент” сөзү тиешелүү жөндөмө жана сандык мүчөлөр уланган “ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук түзүмдүк бөлүмү” сөздөрүнө алмаштырылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 22- декабрындагы № 795 “Жеңилдиктердин ордуна ай сайын акчалай компенсацияларды төлөө жөнүндө” токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

Аталган токтом менен бекитилген жеңилдиктердин ордуна ай сайын акчалай компенсацияларды дайындоо тартиби жөнүндө жободо:

-  3.7. пункттун онунчу абзацындагы “СӨБ мөөрү менен” сөздөрүнөн кийин “, сканерленет жана Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумуна (электрондук делого) киргизилет.”- сөздөрү менен толукталсын;

-  3.7. пункттун он экинчи абзацында “компенсациялар” сөзүнөн кийин “ошондой эле Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумуна адамдардын маалыматтары жөнүндө маалымдарды каттоо жана киргизүү” сөздөрү менен толукталсын.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 29- декабрындагы № 822 “Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

Аталган токтом менен бекитилген мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо тартиби жөнүндө Жободо:

-  Жобонун бүтүндөй тексти боюнча тиешелүү жөндөмө жана сандык мүчөлөр уланган  “социалдык коргоо башкармалыгы” сөздөрүнө тиешелүү жөндөмө жана сандык мүчөлөрдү улоо менен “социалдык өнүгүү башкармалыгы” сөздөрүнө алмаштырылсын;

-  11-пункттун экинчи абзацында, 18-пунктта “2” саны алынсын;

-  20-пункттун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: “Аыйл өкмөтүнөн түшкөн иштер бир күндүн ичинде социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бекиткен формага ылайык айыл өкмөтүнөн кабыл алынган Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумундагы (мындан ары- СЖКМТ) эсепке алуу журналында катталат жана сканерленген коштоочу документтер жана комиссиянын отурумдарынын протоколу менен бирге СЖКМТ (электрондук делого) киргизилет.»;

- жогоруда көрсөтүлгөн Жобого 1,3,4,5,6- тиркемелер күчүн жоготту деп эсептелсин;

- 22-пунктта “жөлөкпул” сөзүнөн кийин “жана чечимди кабыл алган күнү жөлөкпулду дайындоо же жөлөкпулду дайындоодон баш тартуу себебин көрсөтүү тууралуу маалыматты СЖКМТ  киргизет”;

- 23- пункттун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин: “Муну менен катар социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын бекитилген формасына ылайык  балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын жөлөкпул дайындоого жарандардын кайрылуусу боюнча СЖКМТ   эсепке алуу журналына арызчыны каттоо жүргүзүлөт.»;

- 25-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “25. Шаарларда арызчы берген документтерди карап чыгуунун жана үй-бүлөгө барган учурда толтурулган аз камсыз болгон үй-бүлөнүн социалдык паспортунун негизинде социалдык кепилдиктерди дайындоо боюнча адис жөлөкпулду дайындоо тууралуу чечимди кабыл алат. Жөлөкпулду дайындоо жөнүндө же баш тартуунун себептерин көрсөтүү менен жөлөкпулду дайындоодон баш тартуу тууралуу чечим аны кабыл алган күнү СЖКМТге киргизилет. Арыз ээси кабыл алынган чечим тууралуу маалыматты СЖКМТ киргизген учурдан тартып 5 күндөн кечиктирбестен кабыл алынган чечим тууралуу маалымдалышы керек.”.

- 26-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “26. Дайындалган иштер тууралуу маалымат социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын бекитилген формасына ылайык  балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын жөлөкпул алууга дайындалган иштер СЖКМТ   эсепке алуу журналына киргизилет.”;

- 34-пунктта “маалыматтар базасы” сөзү “СЖКМТ” сөзүнө алмаштырылсын”;

- 44-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “44. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулду алууга биринчи жолу кайрылган учурда социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын бекитилген формасына ылайык  ай сайын социалдык жөлөкпулду дайындоого жарандардын кайрылуусу боюнча СЖКМТ эсепке алуу журналында арызчыны каттоо жүргүзүлөт.”;

- 55-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “55. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул боюнча дайындалган иштер тууралуу маалымат  социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бекиткен формага ылайык ай сайын социалдык жөлөкпулду алууга дайындалган иштерди СЖКМТ эсепке алуу журналында социалдык өнүгүү башкармалыгынын социалдык кепилдиктерди дайындоо боюнча адиси киргизет.”.

- 66-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “66. Мамлекеттик жөлөкпулду дайындоо тууралуу  чечимди кабыл алгандан кийин социалдык өнүгүү башкармалыгынын социалдык кепилдиктерди дайындоо боюнча адиси мамлекеттик жөлөкпулду дайындоого СЖКМТ электрондук протоколун түзөт.

Социалдык өнүгүү башкармалыгынын начальниги бекиткен СЖКМТ электрондук протоколунун негизинде (электрондук протокол жок болгон учурда, кагаз жүзүндөгү протоколдун негизинде) мамлекеттик жөлөкпулду дайындоого мамлекеттик жөлөкпулду төлөөгө документтер жол-жоболоштурулат.”

-  68-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын: “СЖКМТ тегникалык жагдайлар менен иштебей калгандыктан электрондук документтерди киргизүү мүмкүн болбогон учурда социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бекиткен формаларга ылайык кагаз жүзүндөгү документтер кийин СЖКМТ аларды киргизүү үчүн даярдалат.”;

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 29-декабрындагы № 823 “Мамлекеттик пособиелерди жана акчалай компенсацияларды төлөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”  токтомуна төмөнкү толуктоолор киргизилсин:

Аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө тартиби жөнүндө жободо:

-  1.5. пунктта “райондук жана шаардык калкты социалдык коргоо башкармалыктары (мындан ары- калкты социалдык коргоо башкармалыгы)” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык түзүмдүк бөлүмү” сөздөрүнө алмаштырылсын;

-  1.6. пунктта “калкты социалдык коргоо башкармалыктары, ошондой эле байланыш ишканалары жана банк мекемелери мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды туура жана өз убагында төлөөсү” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык түзүмдүк бөлүмдөрү, ошондой эле байланыш ишканалары жана банк мекемелери бул төлөмдөрдү туура жана өз убагында төлөөсү” сөздөрүнө алмаштырылсын;

-  1-бап, төмөнкү мазмундагы 1.8. пункт менен толукталсын:

“1.8. Социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары- ыйгарым укуктуу орган) – мамлекеттик жөлөкпулду жана акчалай компенсацияларды дайындоого жана төлөөгө жооптуу орган;

Социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ведомстволук түзүмдүк бөлүмү (мындан ары - ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук түзүмдүк бөлүмү) – жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына даректүү социалдык коргоону көрсөткөн орган;

Социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык түзүмдүк бөлүмү (мындан ары – аймактык түзүмдүк бөлүмдөр) – мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды дайындоо, төлөө жана каржылоо процессин уюштурган орган;

Аймактык түзүмдүк бөлүмдөрдүн социалдык кепилдиктерди дайындоого жооптуу  бөлүмү (мындан ары – дайындоо бөлүмү)  - мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды дайындоо, төлөмдөрдү каржылоо үчүн керек болгон сумманы жүзөгө ашырган, төлөмдөрдү өз убагында жана туура дайындоону контролдоо  процессин уюштурган бөлүм;

Аймактык түзүмдүк бөлүмдөрдүн социалдык кепилдиктерди төлөөгө жооптуу бөлүмү (мындан ары- төлөм бөлүмү) – мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө процессин уюштурган, ошондой эле бул төлөмдөрдү алуучуларга өз убагында төлөөгө контроль жүргүзгөн бөлүм”;
-         Жобонун бүтүндөй тексти боюнча:

-  тиешелүү жөндөмө жана сандык мүчөлөр уланган “министрлик” сөзү тиешелүү жөндөмө жана сандык мүчөлөр уланган “ ыйгарым укуктуу орган” сөздөрүнө алмаштырылсын;

-  тиешелүү жөндөмө жана сандык мүчөлөр уланган “департамент” сөзү  тиешелүү жөндөмө жана сандык мүчөлөр уланган “ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук түзүмдүк бөлүмү” сөздөрүнө алмаштырылсын;

-   тиешелүү жөндөмө жана сандык мүчөлөр уланган “социалдык коргоо башкармалыгы” сөздөрү тиешелүү жөндөмө жана сандык мүчөлөр уланган “аймактык түзүмдүк бөлүмдөр” сөздөрүнө алмаштырылсын;

-  тиешелүү жөндөмө жана сандык мүчөлөр уланган “мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө боюнча бөлүм” сөзү жана “төлөм боюнча бөлүм” сөзү тиешелүү жөндөмө жана сандык мүчөлөр уланган “төлөм бөлүмү” сөздөрүнө алмаштырылсын;

-  тиешелүү жөндөмө жана сандык мүчөлөр уланган “мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо боюнча бөлүм” сөздөрү жана “акчалай компенсацияларды дайындоо боюнча бөлүм” сөзү тиешелүү жөндөмө жана сандык мүчөлөр уланган “дайындоо бөлүмү” сөздөрүнө алмаштырылсын;

-  2.1. пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “2.1. Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөөгө документтерди жол-жоболоштурууну аймактык түзүмдүк бөлүмдөр СЖКМТ аркылуу жүргүзөт, муну менен катар төлөм:

-  балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул бир жылдык мөөнөткө ар бир алуучуга жол-жоболоштурулган тапшырмалар боюнча жүргүзүлөт;

-  ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул 2 жылдык же андан аз мөөнөткө (бала 18 жашка чыкканга чейин, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар тиешелүү медициналык- социалдык экспертти комиссиянын кайра ырастоо мөөнөтүнө чейин тапшырма боюнча жүргүзүлөт) тапшырмалар боюнча жүргүзүлөт;

-  бир жылдык мөөнөткө ар бир алуучуга таризделген тапшырма боюнча акчалай компенсациялар жүргүзүлөт.”;

-  2.2. пунктта “Министрликтин буйругу” сөзү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын жана транспорт жана коммуникация чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын буйругу” сөздөрүнө алмаштырылсын;

-  2.4.-пунктта:

-  биринчи абзацта “төлөм” сөзүнөн кийин “мамлекеттик” сөзү менен толукталсын;

-  экинчи абзацта “төлөмгө” сөзүнөн кийин “мамлекеттик жөлөкпулдар” сөздөрү менен толукталсын”;

-  3-бап күчүн жоготту деп табылсын;

-  4.1.1. пунктта “мамлекеттик жөлөкпулдарды каржылоо” сөздөрүнөн кийин “жана акчалай компенсациялар” сөздөрү менен толукталсын;

-  4.1.2- пункт күчүн жоготту деп табылсын;

-  4.1.4 жана 4.1.5- пункттар төмөнкү редакцияда берилсин: “4.1.4 Дайындоо бөлүмүнөн мамлекеттик жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды каржылоо үчүн керек болгон суммалар тууралуу маалыматтарды алгандан кийин төлөмдөр бөлүмүнүн башчысы ар бир айдын 23-числосуна чейин керек болгон суммалар тууралуу маалыматтарды салыштырып текшерүүнү жүргүзөт.

Керек болгон суммалардын өлчөмдөрү айырмаланган учурда аталган бөлүмдөрдүн башчылары  СЖКМТ мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды алуучуларды каттоо журналы боюнча биргелешкен кайталанган салыштырып текшерүүнү жүргүзсүн. Мөөнөтү өтүп кеткен мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө суммалары кийинки дайындоого чейин керек болгон сумма менен алынат.

4.1.5. Түзүлгөн табыштамалар СЖКМТ ге төлөмдөр бөлүмүнүн башчысы тарабынан ырасталат жана СЖКМТ ге аймактык түзүмдүк бөлүмдүн начальнигинин электрондук  колу менен бекитилет (СЖКМТти пайдалануу техникалык жактан мүмкүн болбогон учурда табыштамалардын долбоорлору кагаз түрүндө бекитилет жана аймактык түзүмдүк бөлүмдүн гербдүү мөөрү менен күбөлөндүрүлөт). Кол коюлган жана бекитилген табыштамалар СЖКМТ аркылуу электрондук формада же кагаз түрүндө ар бир айдын 25 числосунан кечиктирилбестен ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук түзүмдүк бөлүмүнө берилет.

СЖКМТда бекитилген жана кол коюлган, анын ичинде жооптуу адамдардын электрондук колун колдонуу менен даярдалган электрондук табыштамалар бул адамдар даярдагандай болуп эсептелет.”;

-4.4.1. пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “4.4.1. Аймактык түзүмдүк бөлүмдөр акчалай каражаттар келип түшкөн күнү мамлекеттик жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды төлөөгө түшкөн акча каражаттарын казыналыктын райондук бөлүмүндөгү аймактык түзүмдүк бөлүмдүн эсебинен банк мекемелеринин же банк мекемесиндеги “Кыргызпочтасы” мамлекеттик ишканасынын райондук филиалынын эсебине  которууга төлөм тапшырмасын жана табыштаманы даярдайт.”;

- 5.1.1. пунктта “балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө бирдиктүү  ай сайын берилүүчү жөлөкпул (мындан ары- ББЖ) ” сөздөрү “балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпул (мындан ары- АҮСЖ)” сөздөрүнө алмаштырылсын”;

- Жобонун бүтүндөй тексти боюнча “ББЖ” аббревиатурасы “АҮСЖ” аббревиатурасына алмаштырылсын;

- 5.1.2.пункттун биринчи абзацы  төмөнкү редакцияда берилсин: “5.1.2. Дайындоо бөлүмүнүн адистери акчалай компенсацияларды алуучулардын өздүк делолорунун негизинде ар жылдын 10-январына чейин СЖКМТга алуучулардын категориялары боюнча акчалай компенсацияларды төлөөгө тизмени киргизет жана эки нускада басып чыгарат. Ар бир айдын 10-числосуна чейин бөлүмдүн адистери СЖКМТ аркылуу төлөмдөр бөлүмүнө кайрадан дайындалган алуучуларга акчалай компенсацияларды төлөөгө тизмени, ошондой эле каза болгон жана алуу тизмесинен чыккандардын тизмесин жиберет.”;

- 5.1.4, 5.1.4.1, 5.1.4.2 пункттар төмөнкү редакцияда берилсин: “5.1.4. Төлөмдөр бөлүмү кабарламаны жана акчалай компенсацияларды төлөөгө тизмелерди  алгандан кийин СЖКМТ да алуучулардын өздүк эсептерин тариздөөнү жана каттоону жүргүзөт жана керек болгон учурда кагаз жүзүндө СЖКМТден толтурулган өздүк эсептерди басып чыгарса болот.

5.1.4.1. Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды алуучулар боюнча каттоо биринчи жолу мамлекеттик жөлөкпул дайындалган алуучуларга карата гана жүргүзүлөт. Каттоо СЖКМТ мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды алуучуларды каттоо журналында жазуу аркылуу жүргүзүлөт.

5.1.4.2. Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо жөнүндө протоколдордун жана акчалай компенсацияларды алуучулардын тизмелеринин негизинде төлөмдөр бөлүмүнүн адистери ушул Жобонун 5.1.4. пунктуна ылайык кайрадан дайындалган алуучунун ар бирине өздүк эсептерди ачат.”;

- 5.1.4.4 пункт күчүн жоготту деп эсептелсин;

- 5.1.5.1 пункт төмөнкү редакцияда берилсин: «5.1.5.1. Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөөгө тапшырма алуучунун өздүк эсебинин маалыматтарынын негизинде төлөмдөр бөлүмүнүн адистери СЖКМТда түзөт жана кагаз түрүндө СЖКМТ тен басылып чыгат.

Мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөөгө тапшырыктын өң жагында анын номери, алуучунун өздүк эсебинин тиешелүү номери коюлат, калкты социалдык коргоо башкармалыгынын жана байланыш бөлүмүнүн аталышы, алуучунун аты-жөнү жана анын дареги көрсөтүлөт, мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө мөөнөтү менен 1 жана 2-бөлүмдөр толтурулат, паспорттук маалыматтар жана алуучунун колунун үлгүлөрү киргизилет.”;

-  5.1.5.2 пункттун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин: “Тапшырык аны даярдаган төлөмдөр бөлүмүнүн адиси, төлөмдөр бөлүмүнүн башчысы, аймактык түзүмдүк бөлүмдүн начальниги тарабынан текшерилет жана кол коюлат жана ага мөөр басылат.”;

-  5.1.6.2 пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “5.1.6.2. Жөнөтүлгөн тапшырыктарга үч нускадагы коштоочу реестрлер таризделет. Коштоочу реестрдин бир нускасы алгандыгы тууралуу белгиси менен төлөмдөр бөлүмүндө калат, экинчи нускасы "Кыргызпочтасы" мамлекеттик ишканасынын райондук филиалына берилет, үчүнчү нускасы тапшырмалары менен кошо почта байланыш бөлүмүнө берилет.»;

- 5.4- пунктта “Министрликке караштуу Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды медициналык- социалдык экспертизалоо борбору” сөздөрү “тиешелүү медициналык-социалдык эксперттик комиссиянын” сөздөрүнө алмаштырылсын;

- 5.5.2 пунктта “Министрлик, Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлиги” сөздөрү “ыйгарым укуктуу орган, энергетика жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган” сөздөрүнө алмаштырылсын;

- 6.1.5 пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: “Ички аудит бөлүмү мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды алуучулардын өздүк делолорунун барлыгын жана өздүк делодогу маалыматтардын текшерүү планына ылайык аймактык түзүмдүк бөлүмдөрдөгү СЖКМТдагы электрондук делого ылайыктуулугун тандап текшерүүнү жүргүзөт.”;

- 6.2. пункттагы “Министрлик дайындаган директор” сөзү “ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси” сөздөрүнө алмаштырылсын”;

- 7.1.1- пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “7.1.1. Аймактык түзүмдүк бөлүмдүн төлөмдөр бөлүмүнө "Кыргызпочтасы" мамлекеттик ишканасынын райондук, шаардык филиалдары төлөнгөн жана төлөнбөгөн мамлекеттик жөлөкпулдар жана акчалай компенсациялар тууралуу почта байланыш бөлүмдөрүнө тизимдерди жана отчетторду берет. Төлөмдөр бөлүмүндө көрсөтүлгөн документтердин барлыгы жана толуктугу, ошондой эле аларды толтуруу тууралыгы текшерилет.”;

- 7.4. пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “Аймактык түзүмдүк бөлүмдөрдүн жана "Кыргызпочтасы" мамлекеттик ишканасынын райондук, шаардык филиалдарынын биргелешкен буйругу менен байланыш ишканалары аркылуу мамлекеттик жөлөкпулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө боюнча салыштырып тешерүү өткөрүлөт. Өткөрүлгөн салыштырып текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча салыштырып текшерүү актысы түзүлөт, аймактык түзүмдүк бөлүмдүн начальнигине жана ички аудит бөлүмүнүн начальнигине берилген салыштырып текшерүү актылары түзүлөт.”;

- 8.3. пунктта “Министрликтин Социалдык камсыз кылуу департаменти” сөзү “Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук түзүмдүк бөлүмү” сөздөрүнө алмаштырылсын;

- 8.6.пункттун биринчи абзацындагы “каржылоо” сөзүнөн мурда “квартал сайын”  деген кайталаган сөз алынсын;

- 9.1. жана 9.2. пункттардагы “райондук жана шаардык калкты социалдык коргоо башкармалыктары” сөздөрү “аймактык түзүмдүк бөлүмдөр” сөздөрүнө алмаштырылсын;

- 9.5. пункт күчүн жоготту деп табылсын.

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 2- мартындагы №125 “Ата-энесинин камкордугусуз калган балдар тууралуу мамлекеттик маалыматтар банкын түзүү жана колдонуу тартиби жөнүндө” токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

Ата-энесинин камкордугусуз калган балдар тууралуу мамлекеттик маалыматтар банкын түзүү жана колдонуу тартиби жөнүндө жободо:

-  1.1. пункттун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: “-Ата-энесинин камкордугусуз калган балдар тууралуу мамлекеттик маалыматтар банкы (мындан ары- балдар жөнүндө мамлекеттик маалыматтар банкы) – үй-бүлөдө жайгаштырууга тиешелүү болгон, ата-энесинин кароосуз калган балдар тууралуу маалыматты камтыган, ошондой эле ушул Жобо менен белгиленген асыроого, камкордукка (көзөмөлдүккө), багып алуучу ата-энеликке талапкерлер тууралуу маалыматты камтыган социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумунун бөлүгү болуп эсептелет;»;

- 1.1.пункттун төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: “ – асыроого талапкерлер, камкорчулар (көзөмөлчүлөр), багып алуучу ата-энелер (мындан ары-талапкерлер) – Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген асыроочу, камкорчу (көзөмөлчү) же багып алуучу ата-эне болууга негиздери бар, ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды асыроону каалаган чет элдик жарандар жана асыроочу, камкорчу (көзөмөлчү), багып алуучу  ата-эне катары талапкерликке ата-энесинин камкордугусуз калган балдар жөнүндө маалыматтардын мамлекеттик банкына киргизилген;”

-  2.1 пункттун үчүнчү жана төртүнчү абзацтарында жана 4.5 пунктта “үй-бүлө” сөзүнөн кийин “кандидттар-” сөзү менен толукталсын;

-  2.1. пункттун бешинчи абзацында, 3.1, 3.2, 4.6 пункттарда, 6.3. пункттун 3-6 пунктчаларында, 7.1, 7.2, 7.4-7.10, 7.12, 9.2 пункттарда “жаран” сөзү “өз үй-бүлөсүнө тарбиялоого баланы алууну каалаган жаран” жана тиешелүү жөндөмө мүчөлөрү жана сандык формасы менен “өз үй-бүлөсүнө тарбиялоого балдарды кабыл алууну каалаган жарандар” деген сөздөр тиешелүү жөндөмө мүчөлөрү жана сандык мүчөлөрдү улоо менен “талапкер” сөзүнө алмаштырылсын;

-  4.3- пунктта:

-  биринчи абзацта “мындай бала тууралуу маалыматты жиберет” сөзү “баланын маалыматтар анкетасын ата-энесинин кароосуз калган балдар тууралуу маалыматтардын мамлекеттик банкына киргизет жана аны жиберет” сөздөрүнө алмаштырылсын;

-  экинчи абзацта “үй-бүлөгө тарбиялоо” сөздөрүнөн кийин “ата-энесинин кароосуз калган балдар тууралуу маалыматтардын Мамлекеттик банкына киргизилет жана” сөздөрү менен толукталсын;

-  4.4. пунктта жана 5.2. пункттун 11-пунктчасында “үй-бүлөнү” сөзүнөн кийин “талапкерлер-“ сөзү менен толуктлсын;

-  6, 7, 9 баптын аталышындагы “өз үй-бүлөсүнө тарбиялоого балдарды кабыл алууну каалаган жарандар” сөздөрү “талапкерлер” сөзүнө алмаштырылсын;

-  6.2. пункттун биринчи абзацындагы “өз үй-бүлөсүнө тарбиялоого балдарды кабыл алууну каалаган жарандар жөнүндө” сөздөрү “талапкерлер жөнүндө” сөзүнө алмаштырылсын;

-  6.2. пунктун экинчи абзацындагы “өз үй-бүлөсүнө тарбиялоого балдарды кабыл алууну каалаган жарандар” сөздөрү “талапкерлер” сөзүнө алмаштырылсын;

-  “өз үй-бүлөсүнө тарбиялоого балдарды кабыл алууну каалаган жарандар жөнүндө” сөздөрү “талапкерлер жөнүндө” сөзүнө алмаштырылсын;

-  үчүнчү абзац төмөнкү мазмундагы 6.2. пункт менен толукталсын: “Талапкердин анкетасынын формасындагы документтелген маалымат ата-энесинин камкордугусуз калган балдар жөнүндө маалыматтар мамлекеттик банкка киргизилет”.

-  6.3. пункттун биринчи абзацындагы “жарандын” сөзү “талапкер” сөзүнө алмаштырылсын;

-  7.3-пункттагы “өз үй-бүлөсүнө тарбиялоого балдарды асыроону каалаган жарандар” сөздөрү “асыроого талапкерлер” сөздөрүнө алмаштырылсын;

-  8.1-пункттун экинчи абзацындагы “кайрылууда” сөзүнөн кийин” “талапкерлер жана” сөздөрү менен толукталсын, “мындай жарандарга” сөздөрү “аларга” сөзүнө алмаштырылсын;

-  10.1 пунктта “укук” сөзүнөн кийин “талапкерлер жана” сөздөрү менен толукталсын;

-2-тиркемедеги анкетанын аталышында “үй-бүлөсүнө тарбиялоого баланы алууну каалаган жаран” сөздөрү “асыроого, камкордукка (көзөмөлдүккө), багып алуучу ата-энеликке талапкер” сөздөрүнө алмаштырылсын.

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 9- августундагы № 457 “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга санаториялык- курорттук дарыланууга путевкаларды берүү тартиби жөнүндө” токтомуна  төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

Аталган токтом менен бекитилген Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды санаториялык-курорттук дарылоого пунтевкаларды берүү тартиби жөнүндө жободо:

-6-пунктта “түшкөн арыздарды каттоо журналдарында катталат” сөздөрүнөн кийин “Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму (мындан ары –СЖКМТ)” сөздөрү менен, “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү” сөздөрүнөн кийин “(мындан ары- ыйгарым укуктуу орган)” сөздөрү менен толукталсын;

- 7-пункттун биринчи абзацында “кол коет” сөзүнөн кийин “СЖКМТдан басылып чыккан” сөздөрү менен толукталсын;

- 12- пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “12. Социалдык өнүктүрүү башкармалыгы ай сайын СЖКМТ аркылуу ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук түзүмдүк бөлүмүнө (мындан ары – ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук түзүмдүк бөлүмү) путевканы алууга ыйгарым укуктуу орган бекиткен формага ылайык өтүнмөнү берет.”;

- 13, 14- пункттарда “Социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган” сөздөрү “ыйгарым укуктуу орган” сөздөрүнө алмаштырылсын;

- Жононун 15, 16 - пункттарында “Социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү” сөздөрү “ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук түзүмдүк бөлүмү” сөздөрүнө алмаштырылсын;

- 17 - пунктта “отчеттуулук” сөзүнөн кийин “ыйгарым укуктуу орган бекиткен форма боюнча СЖКМТ” сөздөрү менен толукталсын”;

- 19 - пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “19. Путевкаларды колдонуу жөнүндө отчетту социалдык өнүгүү башкармалыктары СЖКМТ аркылуу ыйгарым укуктуу органдын түзүмдүк бөлүмүнө ай сайын ыйгарым укуктуу орган бекиткен белгиленген форма боюнча отчеттон кийинки айдын 10-числосунан кечиктирбестен берет.”.

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 31- январындагы № 68 “Кыргыз Республикасындагы медициналык-социалдык
экспертиза жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

         Аталган токтом менен бекитилген Жаранды ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адам деп эсептөө жөнүндө жободо:

-  25 - пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын: “Жарандарды ырастоодон өткөрүү үчүн МСЭК ушул главада көрсөтүлгөн документтердин негизинде Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумуна жарандардын маалыматтарын каттоону жана киргизүүнү өткөрөт.”;

- 58-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “58. Аймактык МСЭК ай сайын Социалдык фонддун аймактык бөлүмдөрүнө маалымдайт, ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдын статусун алган жарандар тууралуу Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму аркылуу социалдык өнүгүүнүн аймактык түзүмдүк бөлүмүнө маалымдайт.”.

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20- февралындагы № 121 “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин маселелери жөнүндө” токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги жөнүндө жободо:

- 7-пункттун д) пунктчасында:

- төртүнчү абзацта “балдарды, социалдык жетидиктин алдын алуу, жайсыз үй-бүлө” сөздөрү “турмуштук оорк ырдаалдагы балдар, үй-бүлөдөгү турмуштук оор кырдаалды болтурбоо боюнча алдын алуу” сөздөрүнө алмаштырылсын;

- бешинчи абзац күчүн жоготту деп табылсын;

- алтынчы абзац төмөнкү редакцияда берилсин: “мамлекеттик, социалдык кызматтарды көрсөтүү жана мамлекеттик жөлөкпулдарды жана башка социалдык төлөмдөрдү жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде турмуштун оор абалында турган үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга төлөө үчүн Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумунун маалыматтар  базасын түзөт жана жүргүзөт”.

10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 22- февралындагы № 91 “2010-жылдын апрель-июнунда болуп өткөн окуялардын натыйжасында курман болгондордун үй-бүлө мүчөлөрүнө жана жабыр тарткан адамдарга ай сайын берилүүчү кошумча социалдык жөлөкпул дайындоо жана төлөө тартиби жөнүндө” токтомуна  төмөнкү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизсин:

Аталган токтом менен бекитилген 2010-жылдын апрель-июнунда болуп өткөн окуялардын натыйжасында курман болгондордун үй-бүлө мүчөлөрүнө жана жабыр тарткан адамдарга ай сайын берилүүчү кошумча социалдык жөлөкпул дайындоо жана төлөө тартибинде:

-4- пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “4. КАСЖ дайындоого кайрылганда социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бекиткен формага ылайык Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумуна (мындан ары –СЖКМТ) кошумча ай сайын социалдык жөлөкпулду дайындоого жарандардын  кайрылуусун эсепке алуу журналында арызды каттоо жүргүзүлөт.”;

- 13- пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “13. КАСЖ дайындоо тууралуу маалымат СӨБ мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо боюнча адиси КАСЖ алуучуларды СЖКМТ эсепке алуу журналына социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бекиткен формага ылайык киргизет.”;

- 18 – пунктта “3” саны алынсын;

- 22 - пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “22. КАСЖ дайындоо тууралуу чечим СЖКМТ протоколу менен жол-жоболоштурулат. КАСЖ дайындоо жөнүндө СЖКМТдан басылган протоколдун негизинде КАСЖны төлөөгө документтер жол-жоболоштурулат.

СЖКМТ техникалык жактан иштебей калгандан улам электрондук документтерди жүргүзүү мүмкүн болбогон учурда аларды кийинчерээк СЖКМТга киргизүү менен социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бекиткен формаларга ылайык кагаз документтери даярдалат.";

- 2010-жылдын апрель-июнунда болгон окуялардын жыйынтыгында каза болгондордун үй-бүлө мүчөлөрүнө жана жабыркаган адамдарга кошумча ай сайын социалдык жөлөкпулду дайындоо жана төлөө тартибине 1 жана 2- тиркеме күчүн жоготту деп эсептелсин;

- 2010-жылдын апрель-июнунда болгон окуялардын жыйынтыгында каза болгондордун үй-бүлө мүчөлөрүнө жана жабыркаган адамдарга кошумча ай сайын социалдык жөлөкпулду дайындоо жана төлөө тартибине 3-тиркемеде “3” саны” алынсын.

11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 17- майындагы № 273 “Социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын социалдык стационардык мекемелеринде турган адамдарга көрсөтүлүүчү социалдык кызматтарга минималдык социалдык стандарттарды бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

Аталган токтом менен бекитилген социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын социалдык стационардык мекемелеринде жашаган адамдарга көрсөтүлгөн социалдык кызматтардын минималдуу социалдык стандарттарында:

-  7-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “7. Бюджеттик каражаттардын эсебинен аларга социалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн ССМде кызмат алуучуларды жөнөтүүнү Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына караштуу Социалдык маселелер боюнча комиссиянын чечиминин негизинде кызмат алуучулардын жашаган орду боюнча райондук, шаардык социалдык өнүгүү башкармалыктары (мындан ары – РСӨБ/ШСӨБ) балдары жана жакын туугандары карабай кеткен улгайган жарандарды жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды социалдык стационардык мекемеге жиберүү зарылдыгына жараша жүргүзөт.

РСӨБ/ШСӨБсында кабыл алынган иштер ушул Жобонун 10-пунктунун 1-15- пунктчаларында көрсөтүлгөн коштоочу документтер жана Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына караштуу социалдык маселелер боюнча комиссиянын чечими менен бирге берилет жана СЖКМТ (электрондук дело) киргизилет.”;

-  8 - пунктта “ыйгарым укуктуу орган” сөздөрүнөн кийин “СЖКМТ аркылуу” сөздөрү менен толукталсын”;

-  11- пунктта “салыштырып текшергенден кийин” сөздөрүнөн кийин “жана СЖКМТ киргизүү” сөздөрү менен толукталсын;

-  14-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: “14. Социалдык тейлөөгө муктаж болгон ССМде кызмат алуучуларды кабыл алуу ушул Жобонун 10- пунктунда көрсөтүлгөн документтердин негизинде ССМдин жетекчисинин буйругуна ылайык жүргүзүлөт жана СЖКМТ аркылуу көрсөтүлгөн жашаган жери боюнча РСӨБ/ШСӨБ жолдомосу.”.

12. Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги 2015-жылдын 1- сентябрына чейинки мөөнөттө камсыздасын:

- Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинде, анын ведомстволук жана аймактык түзүмдүк бөлүмдөрүндө СЖКМТ киргизүү;

- СЖКМТны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын “Инфоком” мамлекеттик ишканасында каттоо;

- Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин, анын ведомстволук жана аймактык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн адистерин СЖКМТны түзүү жана жүргүзүү боюнча окутуу;

- өз чечимин ушул токтомго ылайык келтирсин;

- ушул токтомдон келип чыккан башка чараларды кабыл алсын.

2016-жылдын 1- январынан тартып Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму жөнүндө Жобонун талаптарына ылайык жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалда турган үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик, социалдык кызматтарды көрсөтүү максатында СЖКМТ аркылуу маалыматты кабыл алууга, топтоого, сактоого, иштеп чыгууга, өткөрүп берүүгө, таркатууга жана берүүгө өтүүнү камсыздасын.

13. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндө күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Премьер – министри                                                Ж. Оторбаев

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
____    ________________    № _____
токтомуна тиркеме

Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму жөнүндө ЖОБО

Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму жөнүндө ушул Жобо “Маалыматташтыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Электрондук документ жана электрондук цифралык колтамга жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыккан жана маалыматты түзүү, колдонуу тартибине жана Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумунун иштөөсүнө талапты белгилейт.

1.Жалпы жоболор

1. Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму (мындан ары – СЖКМТ) – жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалда турган үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик, социалдык кызматтарды көрсөтүү жана мамлекеттик жөлөкпулдарды жана башка социалдык төлөмдөрдү төлөөнү жүргүзүү максатында маалыматты издөө, топтоо, кабыл алуу, чогултуу, сактоо, иштеп чыгуу, өткөрүп берүү, таркатуу жана берүү процессин ишке ашырган маалыматтык технологияларды камтыган маалымат ресурстарынын жыйындысы катары түзүлгөн маалыматтар базасы.

СЖКМТ маалыматтар базасын колдонуучу адис (мындан ары- колдонуучу адис) функционалдык милдеттерине ылайык СЖКМТ маалыматтар базасын жүргүзүү боюнча милдеттер жүктөлгөн ыйгарым укуктуу органдын, анын ведомстволук жана аймактык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн адиси.

Маалымат алмашуунун ички катышуучулары – социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары- ыйгарым укуктуу орган), анын ведомстволук, аймактык түзүмдүк бөлүмү жана мекемелер жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалда турган үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик, социалдык кызматтарды берүү максатында СЖКМТ маалыматтар базасында бири-бирине маалымат берген орган.

Маалымат алмашуунун тышкы катышуучулары – түзүлгөн келишимдердин жана макулдашуулардын алкагында СЖКМТ маалыматтар базасы менен маалымат алмашууну жүзөгө ашырган мамлекеттик маалымат тутумдары жана тармактары.

2. СЖКМТ маалыматтар базасынын функционалдык милдеттери

2. СЖКМТ маалыматтар базасынын функционалдык тапшырмалары болуп иш кагаздарын автоматташтыруу жана оптималдаштыруу, бирдиктүү маалыматтык мейкиндикти түзүү болуп эсептелет, ал төмөнкү максатта ишке ашат:

- мамлекеттик жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды жана башка социалдык төлөмдөрдү дайындоо жана төлөө, тиешелүү болгон сумманы автоматтык түрдө эсептөөнү өткөрүү;

- социалдык стационардык мекемелерге жиберүү;

- санаториялык- курорттук дарылоого жеңилдиги бар путевкаларды берүү;

- медициналык- социалдык реабилитациялоону өткөрүү;

- жылып жүрүүнүн атайын каражаттары менен камсыздоо;

- жарандарды, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды күбөлөндүрүүдөн өткөрүү;

- асыроого, камкордукка алууга (көзөмөлчү), багып алуучу ата-энеликке талапкерлерге ата-энесинин камкордугусуз калган балдар тууралуу мамлекеттик маалыматтар банкынан маалыматтарды берүү;

- жарандардын социалдык жактан корголбогон категориялары, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалда турган үй-бүлөлөр жана балдар, улгайган жарандар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды гендердик бөлүштүрүү менен эсепке алууну жүргүзүү;

- мамлекеттик жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды жана башка социалдык төлөмдөрдү жана кызматтарды бардык алуучулардын маалыматтарын каттоо жана сактоо;

- маалымат алмашуу, маалымат алмашуунун ички жана тышкы катышуучулары ортосунда отчеттуулукту жүргүзүү жана берүү;

- ошондой эле ыйгарым укуктуу органдын функцияларынын алкагында башка мамлекеттик, социалдык кызматтарды көрсөтүү.

3. СЖКМТ маалыматтар базасын иштетүү максатында ыйгарым укуктуу орган:

- техникалык, программалык каражаттар жана байланыш каражаттар комплексинин тынымсыз иштөөсүн камсыздайт;

- маалымат коопсуздугун камсыздоону жүргүзөт;

- автоматташтырылган издөөнү, маалымат топтоону, кабыл алууну, чогултууну, сактоону, иштеп чыгууну, өткөрүп берүүнү, таркатууну жана берүүнү жүргүзөт;

- СЖКМТ маалыматтар базасын түзүүнү жана жүргүзүүнү контролдойт;

- СЖКМТ маалыматтар базасын түзүү жана жүргүзүү боюнча кызматкерлерди дайыма окутууну камсыздайт;

- ыйгарым укуктуу органдын функциялары тиешелүү болгон маалыматтык алмашуунун катышуучулары ортосунда өз ара иштешүү тууралуу макулдашууну аткарууну камсыздайт.

3. СЖКМТ маалыматтар базасын түзүүгө жана жүргүзүүгө милдеттүү талаптар

4. СЖКМТ маалыматтар базасын түзүүгө жана жүргүзүүгө милдеттүү талаптар болуп эсептелет:

- мамлекеттик, социалдык кызматтарды көрсөтүү жана жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалда турган үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик жөлөкпулдарды жана башка социалыдк төлөмдөрдү төлөөнү жүргүзүү максатында гана алынган маалыматты түзүү жана колдонуу;

- жарандардын социалдык жактан корголбогон категориялары, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалда турган үй-бүлөлөр жана балдар, улгайган жарандар  жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар тууралуу маалыматтын толуктугу жана аныктыгы;

- маалыматтын чыгуусунан, уурдалышынан, жоголушунан, жасалуусунан, бурмалануусунан жана ага санкцияланбаган жетүүдөн маалыматтык технология каражаттарын колдонуу менен маалыматты коргоо.

4. СЖКМТ маалыматтар базасын түзүү жана жүргүзүү

5.     СЖКМТ маалыматтар базасы ыйгарым укуктуу орган көрсөткөн ушул Жобонун 2-пункту менен белгиленген мамлекеттик, социалдык кызматтарды алуучулар тууралуу маалыматты камтыган ыйгарым укуктуу органдын карамагында болгон купуя сырдуу мүнөздөгү маалыматтык ресурстар катары түзүлөт.

6.   СЖКМТ маалыматтар базасын түзүү төмөнкүлөрдүн негизинде жүргүзүлөт:

-  жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларынын, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалда турган үй-бүлөлөрдүн жана балдардын, улгайган жарандардын жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын кайрылуулары жана арыздары боюнча, ошондой эле ыйгарым укуктуу органдын социалдык кызматкерлеринин жана айыл өкмөттөрүнүн социалдык кызматкерлери, асыроочу, камкорчу (көзөмөлчү) жана багып алуучу (фостердик) ата-эне болууну каалаган жарандардын, менчигинин түрүнө карабастан интернат тибиндеги балдар мекемелеринин кайрылуулары боюнча түзүлгөн маалымат;

-  алмашуунун ички катышуучулары ортосунда колдонуу үчүн маалыматтык алмашуунун ички катышуучулары түзгөн маалымат;

-  түзүлгөн келишимдерге жана макулдашууларга ылайык маалыматтык алмашуунун тышкы катышуучулары түзгөн маалымат.

7. СЖКМТ маалыматтар базасын түзүү жана колдонуу тартиби, ошондой эле СЖКМТ маалыматтар базасыда колдонулган документтердин формалары, электрондук сандык колду бекитүүнү талап кылган документтердин формалары, ошондой эле электрондук сандык колду СЖКМТ да колдонгон кызмат адамдарынын тизмеси ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилет.

8.  Маалымат алмашуунун катышуучулары ортосунда СЖКМТ маалыматтар базасында электрондук маалыматтарды жана документтерди алмашуу жана өткөрүп берүү электрондук сандык колду бекитүүсүз жана электрондук сандык колду бекитүү менен жүргүзүлөт.

Маалымат алмашуунун тышкы катышуучулары түзгөн маалымат СЖКМТ маалыматтар базасына берилет, ошондой эле электрондук форматтагы СЖКМТ маалыматтар базасында түзүлгөн маалымат жана кагаз түрүндө СЖКМТ маалыматтар базасынан алынган маалымат тараптар ортосундагы түзүлгөн келишимдердин жана макулдашуулардын алкагында маалыматты өткөрүп берүү жана алмашуу тартибине ылайык маалымат алмашуунун тышкы катышуучуларына берилиши мүмкүн.

9.  Өзү тууралуу жеке мүнөздөгү маалыматты алууну каалаган адамдарга СЖКМТ маалыматтар базасынан маалыматты берүү кайрылган жактын жазуу түрүндөгү сурамынын жана анын инсандыгын тастыктаган документтин негизинде акысыз жүргүзүлөт, жана бир жуманын арасында берилет.

Түзүүдө жана таркатууда жарандын инсандыгын далдаштыруу мүмкүнчүлүгү жокко чыгарыла турган маалымат жашыруун маалымат болуп эсептелбейт.

СЖКМТ маалыматтар базасынан маалыматты берүү тартиби ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат.

10. Автоматташтырылган маалымат тутумунда мааылматты коргоону камсыздоо үчүн системаны пайдалануучулардын жетүү укугун чектөө механизмдери колдонулат. СЖКМТ маалыматтар базасынын ар бир колдонуучу адиси пайдалануучунун өз аты же пароль менен так тутумда иштөөгө милдеттүү. Маалыматка конкреттүү пайдалануучунун жетүүсү жана анын ролу ал аткарган функциялар менен аныкталат.

11. СЖКМТ маалыматтар базасында түзүлгөн электрондук документ кагаз жүзүндөгү документке теңелет жана аны менен бирдей юридикалык күчкө ээ.

12. СЖКМТ маалыматтар базасынын ишинде техникалык жактан бузулуу болгон учурда СЖКМТ маалыматтар базасында колдонулган документтер СЖКМТ маалыматтар базасына аларды кийинчерээк киргизүү менен кагаз жүзүндөгү формаларда ыйгарым укуктуу орган бекиткенге ылайык жол-жоболоштурулат.

13. Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук жана аймактык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери бул органдардын колдонуучу адистери СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилген маалыматтын актуалдуулугуна жана аныктыгына жеке жоопкерчиликти тартат.

СЖКМТ маалыматтар базасын колдонуучу адистер ушул Жобонун 2- пункту менен белгиленген милдеттердин негизинде ыйгарым укуктуу орган аныктаган маалыматты СЖКМТ маалыматтар базасына өз убагында, толук жана сапаттуу киргизүүгө жеке жоопкерчиликти тартат.

14. СЖКМТ маалыматтар базасын түзүү жана жүргүзүү боюнча колдонуучу адистерди окутуу ыйгарым укуктуу орган жана анын ведомстволук жана аймактык түзүмдүк бөлүмү тарабынан СЖКМТ маалыматтар базасын үзгүлтүксүз жана сапаттуу түзүүнү жана жүргүзүүнү камсыздоо зарылдыгын эске алуу менен уюштурулат.

15.  Ыйгарым укуктуу орган СЖКМТ маалыматтар базасын техникалык жактан колдоону жана өнүктүрүүнү жетекчиликке алуу үчүн техникалык операторду аныктайт.

Техникалык оператор камсыздайт:

-  СЖКМТ маалыматтар базасынын серверлерин администрациялоону жана техникалык жактан тейлөөнү;

-  СЖКМТ маалыматтар базасы менен колдонуучулардын иши үчүн колдонуучу нускамаларды даярдоону;

-  СЖКМТ маалыматтар базасынын программалык- техникалык каржаттарынын ишке жөндөмдүүлүгүн жана резервдик көчүрүүнү;

-  СЖКМТ маалыматтар базасын колдонуучулардын эсептик маалыматтарын башкарууну;

-  коопсуз маалыматтык мейкиндикте СЖКМТ маалыматтар базасынын иштөөсүн;

-  СЖКМТ маалыматтар базасынын тиешелүү функционалдык модулдарында жана интерактивдүү сервистеринде мааылмат материалдарын жайгаштырууну;

-  СЖКМТ маалыматтар базасында колдонуучу адистердин бардык категорияларына кеңеш берүүгө жана техникалык жактан колдоого.

16. Техникалык оператор маалыматтардын сакталышын жана бүтүндүгүн камсыздоо максатында автоматташтырылган маалымат тутумундагы маалыматтар базасына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана санкцияланбаган жетүүдөн мааылматты коргоонун талаптарын сактоо боюнча тиешелүү чараларды белгилейт жана кабыл алат.

СЖКМТ маалыматтар базасында маалыматты коргоону камсыздоо “Маалыматташтыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Электрондук документ жана электрондук цифралык колтамга жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык жүргүзүлөт.

17. СЖКМТ маалыматтар базасынын ишин материалдык-техникалык жактан камсыздоо, бюджеттен тышкаркы каражаттардын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардын каражаттарынын эсебинен камсыздалат.

“Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтом долбооруна негиздеме маалымкат

“Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун ушул долбоору Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинде киргизилген Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумун (мындан ары- СЖКМТ) уюштуруу жана иштөө маселелерин жөнгө салуу максатында иштелип чыккан.

СЖКМТ киргизүү максаты болуп документтерди жүргүзүүнү автоматташтыруу жана оптималдоо, жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалда турган үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик, социалдык кызматтарды көрсөтүү максатында бирдиктүү маалыматтык мейкиндикти түзүү болуп эсептелет.

СЖКМТ киргизүү Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин, анын ведомстволук жана аймактык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн социалдык кызматтарды көрсөтүү бөлүгүндөгү бардык мамлекеттик социалдык кызматтарды алуучулардын бирдиктүү базасын түзүүгө мүмкүндүк берет, ишинин сапатын жогорулатууну жана ишинин ыкчамдыгын камсыздайт.

Токтомдун бул долбоору менен СЖКМТ жөнүндө Жобо бекитилет. СЖКМТ жөнүндө Жобонун долбооруна ылайык СЖКМТ багытталат:

- мамлекеттик жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды жана башка социалдык төлөмдөрдү  дайындоого жана төлөөгө, тиешелүү суммаларды автоматтык түрдө эсептөөнү өткөрүүгө;

- социалдык стационардык мекемелерге жиберүүгө;

- санаториялык- курорттук дарыланууга жеңилдик берилген путевкаларды берүүгө;

- медициналык- социалдык реабилитациялоону өткөрүүгө;

- жылып жүрүүнүн атайын каражаттары менен камсыздоого;

- жарандарды, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды күбөлөндүрүүдөн өткөрүүгө;

- ата-энесинин камкордугусуз калган балдар тууралуу маалыматтардын мамлекеттик банкынан асыроого, камкордукка (көзөмөлдүккө), багып алуучу ата-энеликке талапкерлерге маалыматтарды берүүгө;

- жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларын, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалда турган үй-бүлөлөрдү жана балдарды, улгайган жарандарды жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды эсепке алууну жүргүзүүгө;

- мамлекеттик жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды жана башка социалдык төлөмдөрдү жана кызматтарды бардык алуучулардын маалыматтарын каттоого жана сактоого;

- маалымат алмашуу, маалымат алмашуунун ички жана тышкы катышуучулары ортосунда отчеттуулукту жүргүзүү жана берүү;

- ошондой эле башка мамлекеттик, социалдык кызматтарды ыйгарым укуктуу органдын функцияларынын алкагында көрсөтүү.

Бүгүнкү күндө СЖКМТ менен иштөө үчүн материалдык-техникалык база камсыздалган, анын иштөөсү боюнча ченемдик-укуктук база гана камсыздалган эмес. Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги, анын ведомстволук жана аймактык түзүмдүк бөлүмдөрү бүгүн кагаз документтери менен иштеп келет жана аларды СЖКМТнын электрондук формада кайталайт, бул айрым кыйынчылыктарды пайда кылууда.

Ушуга байланыштуу ушул токтом долбоорун кабыл алуу СЖКМТнын иштөөсүнүн ченемдик базасын, анын иш регламентин түзүүгө мүмкүндүк берет, СЖКМТда документтердин статусун аныктайт, башка маалымат тутумдары менен маалымат берүү жана алмашуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө ченемди белгилейт, ошондой эле 2016-жылдын 1- январынан тартып толугу менен  жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалда турган үй-бүлөлөр жана балдар, улгайган жарандар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн мамлекеттик, социалдык кызматтарды көрсөтүү максатында СЖКМТ аркылуу маалымат кабыл алууга, топтоого, сактоого, иштеп чыгууга, өткөрүп берүүгө, таркатууга жана берүүгө толугу менен өтүүгө мүмкүндүк түзөт, бул кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына жана ыкчамдыгына оң таасирин тийгизет.

Социалдык өнүгүү министрликтин ички компетенциясына караган суроолор өзүнүн буйругу менен бекитилүүгө тийиш, ошондуктан Өкмөттүн тиешелүү токтомдорунда тиешелүү тиркемелер күчүн жоготту деп таанылат.

Бул токтом менен СЖКМТ интеграциялоого багытталган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бир катар чечимдерине, булар – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20- февралындагы № 121 “Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин маселелери жөнүндө” токтомуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 29-декабрындагы № 822 “Мамлекеттик жөлөкпул чектөөнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 29-декабрындагы № 823 “Мамлекеттик пособиелерди жана акчалай компенсацияларды төлөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 22- февралындагы № 91 “2010-жылдын апрель-июнунда болуп өткөн окуялардын натыйжасында курман болгондордун үй-бүлө мүчөлөрүнө жана жабыр тарткан адамдарга ай сайын берилүүчү кошумча социалдык жөлөкпул дайындоо жана төлөө тартиби жөнүндө” токтомуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 22- декабрындагы № 795 “Жеңилдиктердин ордуна ай сайын акчалай компенсацияларды төлөө жөнүндө” токтомуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 17- майындагы № 273 “Социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын социалдык стационардык мекемелеринде турган адамдарга көрсөтүлүүчү социалдык кызматтарга минималдык социалдык стандарттарды бекитүү жөнүндө” токтомуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 9- августундагы № 457 “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга санаториялык-курорттук дарыланууга жолдомолорду берүү тартиби жөнүндө” токтомуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 25- июлундагы № 469 “Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды майыптардын бөлмөдө жүрүүчү кресло-коляскалары менен камсыздоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 31- январындагы № 68 “Кыргыз Республикасындагы медициналык-социалдык экспертиза жөнүндө” токтомуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 2- мартындагы № 125 “Ата-энелеринин камкордугусуз калган балдар жөнүндө мамлекеттик маалыматтар банкын түзүү жана пайдалануу тартиби тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилет.

Бул долбоорду кабыл алуу мамлекеттик бюджеттен кошумча чыгымдарды тартпайт.

Бул долбоор менен ченемдердин иш-аракеттерине терс социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык таасирлердин ченемдерин камтыбайт.

Долбоор коомдук талкуулоо үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин расмий сайтына жайгаштырылган.

Министр                                                                     К. Базарбаев