Проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики"

Категория: 
Талкуулоо

Долбоор

 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

1-берене. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө» Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосту, 2002-ж., № 1, 1-б.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 3-беренеде:

- 1-бөлүк  төмөндөгүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму – мамлекеттик социалдык кызматтарды көрсөтүү, жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде жашоо-тиричиликтин оор кырдаалындагы үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга мамлекеттик жөлөкпулдарды жана башка социалдык төлөмдөрдү төлөп берүүнү ишке ашыруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды кабыл алуу, жыйноо, иштетүү, топтоо, сактоо, берүү жана ведомстволор аралык алмашуу процесстерин ишке ашыруучу электрондук маалыматтар базасы;».

2. 9-берененин 1-бөлүгүндө “аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары” сөздөрү “социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары” сөздөрү менен алмаштырылсын.

3. 12-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:

«Арыздарды кабыл алуу жана стационардык социалдык тейлөөнү берүү СЖКМТ аркылуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген тартипте ишке ашырылат.»

4. 21-беренеде:

1-бөлүктө “кризис” сөзү “кыйын” сөзү менен алмаштырылсын;

берене төмөндөгүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

«Жетим балдарга жана өтө кыйын турмуштук кырдаалда калган балдарга, ата-эненин багуусунан ажыраган балдарга социалдык жардам көрсөтүү СЖКМТ аркылуу ишке ашырылат.».

 

5. 25-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

«Социалдык тейлөөгө муктаж болгон адамдар жөнүндө маалыматтар, ошондой эле социалдык тейлөө көрсөтүлүп жаткан адамдар жөнүндө маалыматтар СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

 

5. 26-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 8-бөлүк менен толукталсын:

«Социалдык кызматтарды алуучулар жөнүндө маалыматтар жана социалдык кызматтардын мамлекеттик тутумунда көрсөтүлүүчү социалдык кызматтардын негиздери СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

2-берене. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө»  Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосту, 1998-ж., N 4, 116-б.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

 1. 3-берене төмөндөгүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутуму – мамлекеттик социалдык кызматтарды көрсөтүү, жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде жашоо-тиричиликтин оор кырдаалындагы үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга мамлекеттик жөлөкпулдарды жана башка социалдык төлөмдөрдү төлөп берүүнү ишке ашыруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды кабыл алуу, жыйноо, иштетүү, топтоо, сактоо, берүү жана ведомстволор аралык алмашуу процесстерин ишке ашыруучу электрондук маалыматтар базасы;».

 1. 9-берененин 2-бөлүгүндө “социалдык коргоо” сөздөрү “социалдык өнүгүү” сөздөрү менен толукталсын.
 2. 12-беренеде:

1-бөлүктө “социалдык коргоо органдары” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү” сөздөрү менен алмаштырылсын;

1-бөлүктүн экинчи абзацында “социалдык коргоо органдары” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү” сөздөрү менен алмаштырылсын;

2-бөлүктө “социалдык коргоо органдары” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү” сөздөрү менен алмаштырылсын;

3-бөлүктө “социалдык коргоо” сөздөрү “социалдык өнүгүү” сөздөрү менен алмаштырылсын;

6-бөлүктө “социалдык коргоо башкармалыгы” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү” сөздөрү менен алмаштырылсын;

берене төмөндөгүдөй 7 жана 8-бөлүктөр менен толукталсын:

«Ушул Мыйзамдын 7 жана 10-беренелеринде каралган, мамлекеттик жөлөкпулдарды алуучулар, негиздери, өлчөмү жана төлөнүп берилген мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө маалыматтар СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.

Мамлекеттик жөлөкпулду берүү жөнүндө арыз, ошондой эле ушул берененин 4-бөлүгүндө көрсөтүлгөн документтер СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет жана ар бир арыз берүүчүгө карата электрондук көктөмө түзүлөт.»;

 1. 15-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

«2. Райондук коэффициентти колдонуу менен социалдык төлөмдөрдү алуучулар, негиздери, өлчөмү жана берилген социалдык төлөмдөр жөнүндө маалыматтар СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

 1. 16-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

«Мамлекеттик жөлөкпулдун жүргүзүлгөн кайра эсептөөсү жөнүндө маалыматтар, ошондой эле мындай кайра эсептөө үчүн негиз болгон маалыматтар СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

 1. 17-беренеде:

1, 2 жана 3-бөлүктөрдө “социалдык коргоо башкармалыгы” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү” сөздөрү менен алмаштырылсын;

4-бөлүктө “социалдык коргоо органдары” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү” сөздөрү менен алмаштырылсын;

4-бөлүктө “социалдык коргоо” сөздөрү “социалдык өнүгүү” сөздөрү менен алмаштырылсын.

 1. 18-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 8-бөлүк менен толукталсын:

«Мамлекеттик жөлөкпулдарды төлөп берүүнү токтотуу, өлчөмүн кайра кароо же мөөнөтүн узартуу үчүн негиздеме болгон маалыматтар СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

 1. 19-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

«4. Мамлекеттик жөлөкпулду алган адамдар, кошуп эсептөөлөрдүн жана төлөөлөрдүн өлчөмдөрү, ошондой эле ашыкча төлөнгөн суммаларын кармап калуунун негиздери жөнүндө маалыматтар СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

 1. 21-беренеде:

1-бөлүктө “социалдык коргоо башкармалыгы” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү” сөздөрү менен алмаштырылсын;

2-бөлүктө “социалдык коргоо органдары” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү” сөздөрү менен алмаштырылсын.

 1. 22-беренеде:

берененин аталышында “социалдык коргоо органдары” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы” сөздөрү менен алмаштырылсын;

1-бөлүктө “социалдык коргоо органдары” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы” сөздөрү менен алмаштырылсын.

 1.  23-берененин 1-бөлүгүндө “социалдык коргоо” сөздөрү “социалдык өнүгүү” сөздөрү менен алмаштырылсын.
 2. 24-берененин 2-бөлүгүндө “социалдык коргоо башкармалыгы” сөздөрү “ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү” сөздөрү менен алмаштырылсын.
 3. 26-беренеде:

2-бөлүктө социалдык коргоо башкармалыгы” сөздөрү “ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү” сөздөрү менен алмаштырылсын;

4-бөлүктө “социалдык коргоо” сөздөрү “социалдык өнүгүү” сөздөрү менен алмаштырылсын.  

3-берене. Кыргыз Республикасынын «Кепилденген мамлекеттик минималдык социалдык стандарттар жөнүндө» Мыйзамына (2009-жылдын 5-июнундагы №43 «Эркин-Тоо» гезитине жарыяланган) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

 1. 7-берененин үчүнчү абзацында “аялуу” сөзү “корголбогон” сөзү менен алмаштырылсын.

2. 14-берененин үчүнчү абзацында “калктын аялуу катмары” сөздөрү “жарандардын корголбогон категориялары” сөздөрү менен алмаштырылсын.

4-берене. Кыргыз Республикасынын «Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана оруктагы эмгекчилер жөнүндө» Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосту, 1996-ж., № 5, 79-б.) төмөндөгүдөй толуктоолор киргизилсин:

 1. 14-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

«Ушул беренесинин 1-бөлүгүнүн 1, 1-1, 2 жана 7-пункттарында каралган мамлекеттик социалдык кепилдиктерди алуучулар, өлчөмү, берүү үчүн негиздер жана төлөнүп берилген акчалай компенсациялар жөнүндө маалыматтар, Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумунун (мындан ары - СЖКМТ) маалыматтар базасына киргизилет.».

 

 1. 15-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

«Ушул берененин 1-бөлүгүнүн 1, 1-1, 2 жана 8-пункттарынла каралган, мамлекеттик социалдык кепилдиктерди алуучулар, өлчөмү, берүү үчүн негиздер жана төлөнүп берилген акчалай компенсациялар жөнүндө маалыматтар СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

 

 1. 17-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

«IV. Ушул берененин биринчи бөлүгүнүн 1-пунктунун биринчи абзацында, 2-бөлүгүнүн 1-пунктунда каралган мамлекеттик социалдык кепилдиктерди алуучулар, өлчөмү, берүү үчүн негиздер жана төлөнүп берилген акчалай компенсациялар жөнүндө маалыматтар, СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

 1. 18-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

«Ушул берененин 1-бөлүгүнүн 1, 1-1 жана 15-пункттарында каралган мамлекеттик социалдык кепилдиктерди алуучулар, өлчөмү, берүү үчүн негиздер жана төлөнүп берилген акчалай компенсациялар жөнүндө маалыматтар, СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

 

 1. 19-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

«Ушул берененин 1-бөлүгүнүн 1, 1-1, 6 жана 19-пункттарында каралган мамлекеттик социалдык кепилдиктерди алуучулар, өлчөмү, берүү үчүн негиздер жана төлөнүп берилген акчалай компенсациялар жөнүндө маалыматтар, СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

 

 1. 24-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

«Ушул берененин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда каралган протездик-ортопедиялык буюмдарды алуучулар жана берүүнүн негиздери жөнүндө маалыматтар, СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

 

 1. 25-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

«Ушул берененин 1-бөлүгүнүн 1, 1-1, 7-бөлүктөрүндө каралган мамлекеттик социалдык кепилдиктерди алуучулар, берүү үчүн негиздер жана төлөнүп берилген акчалай компенсациялар жөнүндө маалыматтар, СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

 

 1. 26-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

«Ушул берене менен каралган мамлекеттик социалдык кепилдиктерди алуучулар, өлчөмү, берүүнүн негиздери жана төлөнүп берилген акчалай компенсациялар жөнүндө маалыматтар, СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

 

5-берене. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы АИВ/ЖИКС жөнүндө» (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосту, 2005-ж., № 11, 900-б.) Мыйзамына төмөндөгүдөй толуктоолор киргизилсин:

 1. 11-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

«Ушул берене менен каралган майыптыгы боюнча пенсияны, зыяндын ордун толтурууну алуучулар, өлчөмү жана негиздери, ошондой эле акчалай жөлөкпулду берүү жөнүндө маалыматтар, Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумунун (мындан ары - СЖКМТ) маалыматтар базасына киргизилет.».

 1. 12-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:

«Ушул берене менен каралган акчалай компенсацияларды алуучулар, өлчөмү, берүү үчүн негиздери жана берилген төлөмдөр жөнүндө маалыматтар СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

6-берене. Кыргыз Республикасынын «Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө» Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосту, 2008-ж., № 4, 320-б.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

 1. 1-берененин 20-абзацында “социалдык коргоо органы” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү аймактык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы” сөздөрү менен алмаштырылсын.
 2. 10-берененин 1-бөлүгүндө “социалдык коргоо органдары” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы” сөздөрү менен алмаштырылсын.
 3. 11-берененин 2-бөлүгүндө “социалдык коргоо” сөздөрү “социалдык өнүгүү” сөздөрү менен алмаштырылсын.
 4. 12-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

«Адистештирилген стационардык мекемелерде тейлөө боюнча кызматтар көрсөтүлгөн адамдар жана негиздер жөнүндө маалыматтар социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилген тартипте, Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумунун (мындан ары - СЖКМТ) маалыматтар базасына киргизилет.».

 1. 13-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:

«Ушул беренеге ылайык техникалык жана атайын каражаттар берилген адамдар жана негиздер жөнүндө маалыматтар социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилген тартипте СЖКМТ базасына киргизилет.».

 1. 25-беренеде:

- 1-бөлүктө “социалдык коргоо органдары” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдар” сөздөрү менен алмаштырылсын;

- берене төмөндөгүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

«Ушул беренеге ылайык санаториялык-курорттук дарылоого жолдомо берилген адамдар жана негиздер жөнүндө маалыматтар социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилген тартипте СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

 1. 33-берененин 1-бөлүгүндө “социалдык коргоо органдары” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар” сөздөрү менен алмаштырылсын.
 2. 38-берененин 4-бөлүгүндө “социалдык коргоо органдары” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган” сөздөрү менен алмаштырылсын.
 3. 48-берененин 2-бөлүгүнүн төртүнчү абзацында “социалдык коргоо кызматтары” сөздөрү “социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган” сөздөрү менен алмаштырылсын.

7-берене. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад областынын Аксы районунда 2002-жылдын 17-18-мартындагы болгон окуяларда курман болгондордун үй-бүлө мүчөлөрүнө жана жабыр тарткандарга мамлекеттик социалдык жардам берүү жөнүндө» Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосту, 2002-ж., № 11, 458-б.) төмөндөгүдөй толуктоолор киргизилсин:

1. 4-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

«Ушул Мыйзам менен белгиленген төлөмдөрдүн өлчөмү жана негиздери жөнүндө маалыматтар, ошондой эле бул төлөмдөр бериле турган адамдар жөнүндө маалыматтар социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилген тартипте Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумунун маалыматтар базасына киргизилет.».

8-берене. Кыргыз Республикасынын «Саясий жана диний ынанымы үчүн, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган жарандардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө» Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосту, 1994-ж., № 7, 220-б.) төмөндөгүдөй толуктоолор киргизилсин:

1. 11-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:

«Ушул Мыйзам менен белгиленген компенсацияларды алуучулар, өлчөмү, негиздери жана төлөнүп берилген компенсациялар жөнүндө маалыматтар социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген тартипте, Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумунун маалыматтар базасына киргизилет.».

9-берене. Кыргыз Республикасынын «Чернобылдагы кыйроонун натыйжасында жапа чеккен Кыргыз Республикасынын жарандарын социалдык жактан коргоо жөнүндө» Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосту, 1993-ж., № 6, 154-б.) төмөндөгүдөй толуктоолор киргизилсин:

1. 6-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

«Ушул берене менен каралган зыяндын ордун толтурууну, акчалай компенсацияларды жана жөлөкпулдарды, ошондой эле протездик-ортопедиялык буюмдар менен акысыз камсыздоону алуучулар, өлчөмү, негиздери жана жүргүзүлгөн төлөмдөр жөнүндө маалыматтар Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумунун (СЖКМТ) маалыматтар базасына киргизилет.».

2. 7-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:

«Ушул берене менен каралган зыяндын ордун толтурууну, акчалай компенсацияларды, протездик-ортопедиялык буюмдар менен акысыз камсыздоону алуучулар, өлчөмү жана негиздери жөнүндө маалыматтар СЖКМТ маалыматтар базасына киргизилет.».

10-берене. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

11-берене. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти                                                       А. Атамбаев       

      

 

Мыйзамдын долбоору  -  Скачать

Өкмөтүнүн токтому  -  Скачать

Мыйзам долбооруна маалымкат -  Скачать

Токтомуна негиздеме-маалымкат  -  Скачать

Салыштырма таблица  -  Скачать